Inżynieria Biomedyczna to prawdziwie interdyscyplinarna dziedzina, która łączy fizykę, chemię, biologię, medycynę, informatykę, zastosowania komputerów, elektronikę i wiele innych.

 

Studiując Inżynierię Biomedyczną, zdobędziesz prawdziwie interdyscyplinarną wiedzę.

 

Dowiesz się, jak działa ludzki organizm

i jak wspomagać jego funkcje.

 

Będziesz studiował na kierunku, który należy do priorytetowych dziedzin na całym świecie.

 

Możesz studiować na kierunku zamawianym i otrzymywać stypendium 1000 zł!

 

Zdobędziesz kwalifikacje, które są poszukiwane na ogólnoświatowym rynku pracy.

 

Trochę o studiach….

Inżynieria biomedyczna stanowi interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy, łączącą zagadnienia nauk technicznych, medycznych i przyrodniczych. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) jest to jedna z głównych dziedzin (obok np. inżynierii genetycznej), decydujących o postępie współczesnej medycyny. Pojęcia takie, jak biokataliza, biosensory, biomateriały, biomechanika, bioakustyka, biooptyka medyczna, inżynieria biomolekularna, bioseparacja, biotransport, komputerowe obrazowanie struktur biologicznych, nośniki leków, sieci neuronowe, telemedycyna czy inżynieria tkankowa i nanobiotechnologia wchodzą w zakres szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej. Zapotrzebowanie na specjalistów na świecie stale rośnie.

W ramach programu kształcenia, absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna uzyska wiedzę, obejmującą między innymi następujące zagadnienia: obsługa, konstrukcja i projektowanie sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, biomechanika, projektowanie implantów i rozwiązań protetycznych, projektowanie nośników leków, zastosowanie metod akustycznych i optycznych w medycynie, lasery, światłowody, diagnostyka medyczna, w tym najnowocześniejsze metody spektroskopowe, endoskopowe oraz konstrukcja aparatury biomedycznej, systemy przetwarzania danych, informatyka medyczna i telemedycyna, biosensory i biopomiary, komputerowe wspomaganie praktyki klinicznej oraz projektowanie eksperymentów.

Wszechstronność i interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia, wzbogaconego wiedzą na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku wytwórców i użytkowników sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera medycznego (klinicznego), a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii.

Absolwenci posiadać będą przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i specjalistyczne elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów biologicznych, telemedycyna, elektronika medyczna, sztuczne narządy) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera medycznego. Wykształcenie w tym zakresie pozwoli na pracę w zespołach tworzących aparaturę medyczną, ale też w jednostkach służby zdrowia eksploatujących nowoczesne urządzenia. Wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów biologicznych pozwoli na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami. Przydatna będzie też zdobyta wiedza z propedeutyki medycyny. Zdobyta wiedza pozwoli też absolwentom na dokonywanie bardzo ważnej obecnie integracji złożonej aparatury medycznej z systemami przetwarzania i transmisji danych (telemedycyna, zintegrowane systemy medyczne).

Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał również konieczne i wszechstronne wykształcenie z informatyki. Absolwenci mogą więc znaleźć zatrudnienie także w firmach rozwijających oprogramowanie dla potrzeb medycznych, zarówno jako programiści, jak również kierownicy zespołów (projektów). Poszerzona wiedza w zakresie sieci komputerowych zapewni szersze kompetencje w dziedzinie projektowania, konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi. Przygotowanie w dziedzinie technologii internetowych umożliwi również zatrudnienie absolwentów przy wytwarzaniu aplikacji internetowych, zarówno tworzących interfejs do wspomnianych systemów, jak również mających charakter bardziej samodzielnych i związanych z szeroko rozumianą telemedycyną. Charakter wykształcenia umożliwia zatrudnienie zarówno w firmach informatycznych, firmach specjalizujących się w produkcji lub sprzedaży aparatury medycznej, jak również w jednostkach służby zdrowia i jednostkach wdrażających lub wykorzystujących systemy informatyki medycznej oraz  w jednostkach badawczych.

Kształcenie na kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna jest dwustopniowe:

·         7-semestralne studia I stopnia - inżynierskie,

·         3-semestralne studia II stopnia - magisterskie,

·         4-semestralne studia II stopnia w języku angielskim – magisterskie.

Studia I stopnia poprzez duży wybór przedmiotów na piątym i wyższych semestrach, umożliwiają specjalizowanie się w różnych działach inżynierii biomedycznej, przede wszystkim w aparaturze elektromedycznej i w optyce biomedycznej.

Na studiach II stopnia prowadzone są dwie specjalności: Elektronika medyczna i Optyka biomedyczna. W ramach specjalności będzie można bliżej zapoznać się z problematyką zastosowania inteligentnych przetworników i systemów pomiarowo-diagnostycznych w biologii i medycynie, zastosowania komputerów do wspomagania diagnostyki medycznej, zastosowania biomedyczne optyki (światłowody i lasery, najnowocześniejsze metody spektroskopowe, biopsja optyczna, tomografia optyczna) oraz biofizyki molekularnej.

Wydział oferuje również czterosemestralne studia II stopnia prowadzone w języku angielskim przeznaczone głównie, choć nie wyłącznie, dla studentów zagranicznych.

Absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Biomedyczna uzyskają: wiedzę podstawową matematyczno–fizyczno–chemiczno-biologiczną, informatyczną, wiedzę z zakresu elektroniki oraz fotoniki, nauki o materiałach i bionanotechnologii, inżynierii mechanicznej, projektowania, konstrukcji, a także z anatomii i fizjologii; wiedzę specjalistyczną (z informatyki, elektroniki medycznej i biooptyki, telematyki, inżynierii biomateriałów, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych, technik obrazowania medycznego, implantów i sztucznych narządów) oraz umiejętności formułowania biomedycznych problemów inżynierskich, rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji z wykorzystaniem technik komputerowych, obróbki i przesyłania informacji.

Gruntowna wiedza zdobyta podczas studiów na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, niezależnie od kierunku studiów, to przede wszystkim wiedza podstawowa, ale również specjalistyczna, teoretyczna i praktyczna. Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym, znajomość języków obcych, doświadczenia studentów, nabyte podczas realizacji części swoich studiów na uczelniach zagranicznych w ramach programów międzynarodowej wymiany studentów, znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania, marketingu, prowadzenia biznesu – to oczywiste walory rynkowe, które można uzyskać dzięki studiom na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, niezależnie od przedmiotów specjalistycznych.