Zespoły badawcze

Grupa Biooptyki
Bio-Optics Group

Lider zespołu prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. Halina Podbielska
Pracownicy naukowi prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. Halina Podbielska
dr hab. Marta Kopaczyńska
dr inż. Joanna Bauer
dr inż. Iwona Hołowacz
dr inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża
dr inż. Andrzej Hachoł
dr inż. Wioletta Nowak
Doktoranci mgr inż. Igor Buzalewicz
mgr inż. Hanna Kamińska
mgr inż. Katarzyna Kowal
mgr inż. Joanna Pucińska
mgr inż. Joanna Sobaszek
mgr inż. Agnieszka Suchwałko
mgr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak
mgr inż. Katarzyna Wysocka-Król
Pracownicy techniczni mgr Ewa Wacławek-Grząślewicz
Działalność naukowa
 • Aplikatory laserowe w medycynie
 • Medycyna fotodynamiczna
 • Fotodynamiczne przeciwbakteryjne działanie
 • Charakterystyka bakterii za pomocą metod optycznych,
 • Materiały światłoczułe
 • Czujniki światłowodowe
 • Światłowody w medycynie
 • Komputerowe wspomaganie analizy obrazów medycznych
 • Materiały zol-żelowe, bionanomateriały
 • Metody transilluminacyjne
 • Obrazowanie termiczne
 • Rozpoznawanie wzorców
 • Pomiary w nanoskali
 • Studium hydrodynamiki gałki ocznej
 • Studium elektrofizjologii widzenia
 • Pomiary psychofizjologiczne
Laboratoria naukowe budynek: D1
pokoje: 04, 0016, 09
Współpraca krajowa i międzynarodowa
 • Prof. Wiesław Stręk, Division of Optical Spectroscopy, Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, Okólna 2, 50-422 Wrocław, Poland
 • Prof. Alina Wieliczko, Department of Epizootiology and Veterinary Administration with Clinic, Wrocław University of Enviromental and Life Sciences, C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wroclaw, Poland
 • Prof. Dr.-Ing. Hans Joachim Eichler, Laseroptik und Photonik, Institut für Optik und Atomare Physik, Technische Universität Berlin, Hardenbergstraße 36, 10623 Berlin, Germany
 • Dr Uwe Bindig, Laser-und Medizin-Technologie GmbH, Berlin, Fabeckstr. 60-62, 14195 Berlin, Germany
 • Dr. Syed Tofail, Materials & Surface Science Institute, University od Limerick, University of Limerick, Limerick, Ireland/li>
 • Prof. George A. Stanciu, Center for Microscopy-Microanalysis and Information Processing, University "Politehnica" of Bucharest, 313 Splaiul Independentei str., sector 6, 060032, Bucharest , Romania
 • European Association of Predictive, Preventive and Personalized Medicine
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
 • Eye Laser Center Wrocław
 • Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spectrum
 • Prof. M. Misiuk-Hojło, Dr Martyna Pieniążek, Klinika Okulistyki AM we Wrocławiu
 • Klinika Okulistyki ŚlUMed w Katowicach
 • Prof. R. Jaworski, Katedra Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. H. Ishikawa, Kitasato University School of Medicine
 • Prof. M. Nakayama, Tokyo Institute of Technology
 • Dr. K. Chemali, Cleveland Clinic
Strona grupy http://www.ibp.pwr.edu.pl/Research-Groups/Bio-Optics


Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych
Laboratory of Biophysics of Macromolecular Aggregates

Lider zespołu prof. dr hab. Marek Langner
Pracownicy naukowi prof. dr hab. Marek Langner
dr inż. Magdalena Przybyło
Doktoranci mgr inż. Konrad Cyprych
mgr inż. Marek Kaczyński,
mgr inż. Jan Procek
Pracownicy techniczni mgr inż. Paulina Misiewicz
Działalność naukowa
 • Biofizyka modelowych błon biologicznych,
 • Opracowywanie i testowanie metod biofizycznych i fizykochemicznych do charakteryzacji agregatów supramolekularnych,
 • Termodynamika układów samoorganizujących się,
 • Badanie kinetyki transportu masy w układach wielofazowych,
 • Oznaczanie ilości substancji w złożonych matrycach biologicznych
Laboratoria naukowe Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Wrocławska, budynek D1 pok 02.
Realizowane/zrealizowane projekty badawcze
 • 2005-2008 „Badanie mechanizmów toksyczności wybranych organicznych związków cyny i ołowiu na błony biologiczne i modelowe oraz ochrona błon przed toksynami”
 • 2007-2010 „Opracowanie platformy liposomowej dla nano-bio-sensorów fluorescencyjnych” N N518 1903 33 MNiSW
 • 2011-2014 „Opracowanie metody oznaczania dystrybucji metali uwalnianych z implantów w materiałach biologicznych” N N302 663740 MNiSW
Współpraca krajowa i międzynarodowa
 • Zakład Cytobiochemii Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Aleksander F. Sikorski
 • Zakład Biochemii Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. Maciej Ugorski
 • Zakład Inżynierii Białka Wydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski prof. J. Otlewski
 • Jaroslav Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Academy of Science of the Czech Republic Doc Dr. Martin Hof, DSc
 • J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry and at the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic dr Lukasz Cwilkik/li>
 • Department of Chemistry Umea University, Sweden Prof Gerhard Gröbner
Strona grupy http://www.wlal.pwr.wroc.pl


Zespół Bioinformatyki i Biofizyki Nanoporów
Group of Bioinformatics and Biophysics of Nanopores

Lider zespołu dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. PWr
Pracownicy naukowi dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. PWr
dr Ilona Kosińska
Doktoranci mgr inż. Bogumił Konopka
mgr inż. Joanna Basałyga
Działalność naukowa
 • Badania nanoporów biologicznych, takich jak elektropory oraz białkowe kanały jonowe
 • Badanie charakterystyki przewodnictwa nanoporów oraz zależności struktura-funkcja
 • Bioinformatyczne modelowanie struktury i funkcji białek transmembranowych
 • Doświadczalne badanie elektr-nanoporów w płaskich membranach lipidowych oraz błonach komórkowych
 • Elektrochemioterapia nowotworów - badania in-vitro
Laboratoria naukowe D1-011 B
Realizowane/zrealizowane projekty badawcze
 • Grant Narodowego Centrum Nauki nr 6435/B/T02/2011/40, 2011-2014, Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania miejsc kontaktowych w białkach
 • COST action on electroporation TD1104
Współpraca krajowa i międzynarodowa
Strona grupy http://www.ibp.pwr.edu.pl/KotulskaLab/


Zespół Biospektroskopii
Group of Biospectroscopy

Lider zespołu dr hab. Małgorzata Komorowska, prof. PWr
Pracownicy naukowi dr hab. Małgorzata Komorowska, prof. PWr
dr inż Sylwia Olsztyńska-Janus
Doktoranci mgr inż. Katarzyna Gałecka
mgr inż. Marlena Gąsior-Głogowska
mgr inż. Karolina Grzeszczuk
mgr Katarzyna Szymborska – Małek
mgr inż. Tomasz Walski
Działalność naukowa
 • Badania nad wpływem bliskiej podczerwieni na składniki morfotyczne krwi: erytrocyty, leukocyty i płytki oraz materiały: aminokwasy, białka i DNA. Stosujemy techniki spektroskopii molekularnej: spektrofotometrie w zakresie ultrafioletowym i widzialnym, ATR-FTIR, spektroskopię ramanowską, metodę znaczników spinowych.
 • Badania nad praktycznym wykorzystaniem tego promieniowania: Opracowujemy metodę ochrony krwi w procesach hemodializy, przechowalnictwie i pozaustrojowym krążeniu krwi: w procesie dializy, płucosercu lub wspomaganiu niewydolności oddechowej płuc (ECMO i ECLA) Jak dotychczas nie ma metody ochrony krwi w czasie tych procesów. Jesteśmy na etapie eksperymentów na zwierzętach.
 • Zastosowanie spektroskopii Ramana do obserwacji zmian zachodzących w strukturze białek skóry, aorty i ścięgien (głównie kolagenu i elastyny) pod wpływem mechanicznych naprężeń. Spektroskopia Ramana pozwala na śledzenie jak siła mechaniczna deformuje strukturę tych dwóch głównych białek.
Laboratoria naukowe Laboratorium spektroskopii EPR, Laboratorium spektroskopii oscylacyjnych: D1, 04a
Realizowane/zrealizowane projekty badawcze
 • Badanie biofizycznych właściwości skóry N518-038-31/3666,2006 -2009
 • Laureat Fundacji Edukacji Międzynarodowej: Dolnośląskie Granty Naukowe w dziedzinie nauk medycznych, 2008
 • Współwykonawca projektu rozwojowego: „Zahamowanie aktywacji układu krzepnięcia i ogólnoustrojowej reakcji zapalnej podczas pozaustrojowego wspomagania oddychania w modelu zwierzęcym” pod kierownictwem II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ-CM, Nr N R13 0018 06/2009
 • Kierownik zadania 20 „Zastosowanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni do protekcji elementów morfotycznych krwi w systemach pozaustrojowego obiegu krwi” w projekcie: WROVASC- Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 (Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań i prac rozwojowych: nr POIG.01.01.02-02-001/08-00
Współpraca krajowa i międzynarodowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski wydział Chemii
 • Uniwersytet Łódzki, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze
 • Prezydencja European Association for Red Blood Cell Research Saarland Universität Saarbrucken
 • RFN UMR 7127 CNRS-UPMC, Station Biologique, Roscoff, France
Strona grupy http://www.ibp.pwr.edu.pl/Research-Groups/Biospectroscopy


Zespół Elektroniki Biomedycznej i Pomiarów
Group of Biomedical Electronics and Measurements

Lider zespołu dr hab. Zbigniew Moroń, prof. nadzw.
Pracownicy naukowi dr hab. Zbigniew Moroń, prof. nadzw.
dr inż. M. Baszyński
dr inż. Stefan Giżewski
dr inż. Tomasz Grysiński
dr inż. Barbara Juroszek
dr inż. Jerzy Kolanko
dr inż. Adam Krzywaźnia
mgr inż. Beata Krzywaźnia
dr inż. lek. Marcin Masalski
dr inż. Mirosław Łątka
dr inż. Janusz Ociepka
dr inż. Zbigniew Rucki
dr inż. Piotr Ruszel
dr inż. Grzegorz Smołalski
dr inż. Zdzisław Szczepanik
Doktoranci mgr inż. Nina Bania
mgr inż.Grzegorz Batycki
Pracownicy techniczni mgr inż. Bogumił Głód
Zbigniew Golus
inż. Jadwiga Juszczak
inż. Henryk Kowalski
Strona grupy http://www.ibp.pwr.edu.pl/Research-Groups/Biomedical-Electronics


Zespół Symulacji Komputerowych Układów Biologicznych
Group of Computer Simulations of Biomedical Systems

Lider zespołu dr hab. Krystian Kubica
Pracownicy naukowi dr hab. Krystian Kubica
Doktoranci mgr inż. Grzegorz Cieślik
mgr inż. Hanna Misiak
mgr inż. Sylwia Wiśniewska
mgr inż. Artur Wrona
Strona grupy http://www.ibp.pwr.edu.pl/Research-Groups/Computer-Simulations