O studiach

Inżynieria biomedyczna to prawdziwie interdyscyplinarna dziedzina, która łączy fizykę, chemię, biologię, medycynę, informatykę, zastosowania komputerów, elektronikę i wiele innych. Warto studiować inżynierię biomedyczną, ponieważ:

  • zdobędziesz prawdziwie interdyscyplinarną wiedzę;
  • dowiesz się, jak działa ludzki organizm i jak wspomagać jego funkcje;
  • będziesz studiował na kierunku, który należy do priorytetowych dziedzin na całym świecie;
  • możesz studiować na kierunku zamawianym i otrzymywać stypendium 1 000 zł;
  • zdobędziesz kwalifikacje, które są poszukiwane na ogólnoświatowym rynku pracy.
Inżynieria biomedyczna stanowi interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy, łączącą zagadnienia nauk technicznych, medycznych i przyrodniczych. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) jest to jedna z głównych dziedzin (obok np. inżynierii genetycznej), decydujących o postępie współczesnej medycyny. Pojęcia takie, jak biokataliza, biosensory, biomateriały, biomechanika, bioakustyka, biooptyka medyczna, inżynieria biomolekularna, bioseparacja, biotransport, komputerowe obrazowanie struktur biologicznych, nośniki leków, sieci neuronowe, telemedycyna czy inżynieria tkankowa i nanobiotechnologia wchodzą w zakres szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej. Zapotrzebowanie na specjalistów na świecie stale rośnie.

W ramach programu kształcenia, absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna uzyska wiedzę, obejmującą między innymi następujące zagadnienia: obsługa, konstrukcja i projektowanie sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, biomechanika, projektowanie implantów i rozwiązań protetycznych, projektowanie nośników leków, zastosowanie metod akustycznych i optycznych w medycynie, lasery, światłowody, diagnostyka medyczna, w tym najnowocześniejsze metody spektroskopowe, endoskopowe oraz konstrukcja aparatury biomedycznej, systemy przetwarzania danych, informatyka medyczna i telemedycyna, biosensory i biopomiary, komputerowe wspomaganie praktyki klinicznej oraz projektowanie eksperymentów.

Wszechstronność i interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia, wzbogaconego wiedzą na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie inżynierii biomedycznej pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku wytwórców i użytkowników sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera medycznego (klinicznego), a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii.

Absolwenci posiadać będą przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i specjalistyczne elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów biologicznych, telemedycyna, elektronika medyczna, sztuczne narządy) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera medycznego. Wykształcenie w tym zakresie pozwoli na pracę w zespołach tworzących aparaturę medyczną, ale też w jednostkach służby zdrowia eksploatujących nowoczesne urządzenia. Wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów biologicznych pozwoli na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami. Przydatna będzie też zdobyta wiedza z propedeutyki medycyny. Zdobyta wiedza pozwoli też absolwentom na dokonywanie bardzo ważnej obecnie integracji złożonej aparatury medycznej z systemami przetwarzania i transmisji danych (telemedycyna, zintegrowane systemy medyczne).

Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał również konieczne i wszechstronne wykształcenie z informatyki. Absolwenci mogą więc znaleźć zatrudnienie także w firmach rozwijających oprogramowanie dla potrzeb medycznych, zarówno jako programiści, jak również kierownicy zespołów (projektów). Poszerzona wiedza w zakresie sieci komputerowych zapewni szersze kompetencje w dziedzinie projektowania, konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi. Przygotowanie w dziedzinie technologii internetowych umożliwi również zatrudnienie absolwentów przy wytwarzaniu aplikacji internetowych, zarówno tworzących interfejs do wspomnianych systemów, jak również mających charakter bardziej samodzielnych i związanych z szeroko rozumianą telemedycyną. Charakter wykształcenia umożliwia zatrudnienie zarówno w firmach informatycznych, firmach specjalizujących się w produkcji lub sprzedaży aparatury medycznej, jak również w jednostkach służby zdrowia i jednostkach wdrażających lub wykorzystujących systemy informatyki medycznej oraz w jednostkach badawczych.

Kształcenie na kierunku studiów Inżynieria biomedyczna jest dwustopniowe:
  • 7-semestralne studia I stopnia — inżynierskie,
  • 3-semestralne studia II stopnia — magisterskie,
Studia I stopnia poprzez duży wybór przedmiotów na piątym i wyższych semestrach, umożliwiają specjalizowanie się w różnych działach inżynierii biomedycznej. Oferowane są takie specjalności, jak: Elektronika medyczna, Optyka biomedyczna i Informatyka Medyczna, a także Biomechanika Inżynierska.

Na studiach II stopnia prowadzone są trzy specjalności: Elektronika medyczna, Optyka biomedyczna i Informatyka Medyczna. W ramach specjalności będzie można bliżej zapoznać się z problematyką zastosowania inteligentnych przetworników i systemów pomiarowo-diagnostycznych w biologii i medycynie, zastosowania komputerów do wspomagania diagnostyki medycznej, informatyki medycznej, zastosowania biomedycznego optyki (światłowody i lasery, najnowocześniejsze metody spektroskopowe, biopsja optyczna, tomografia optyczna) oraz biofizyki molekularnej.

Absolwenci Inżynierii biomedycznej uzyskają: wiedzę podstawową matematyczno-fizyczno-chemiczno-
-biologiczną, informatyczną, wiedzę z zakresu elektroniki oraz fotoniki, nauki o materiałach i bionanotechnologii, inżynierii mechanicznej, projektowania, konstrukcji, a także z anatomii i fizjologii; wiedzę specjalistyczną (z informatyki, elektroniki medycznej i biooptyki, telematyki, inżynierii biomateriałów, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych, technik obrazowania medycznego, implantów i sztucznych narządów) oraz umiejętności formułowania biomedycznych problemów inżynierskich, rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji z wykorzystaniem technik komputerowych, obróbki i przesyłania informacji.

Gruntowna wiedza zdobyta podczas studiów na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, niezależnie od kierunku studiów, to przede wszystkim wiedza podstawowa, ale również specjalistyczna, teoretyczna i praktyczna. Umiejętność programowania, znajomość języków obcych, doświadczenia studentów nabyte podczas realizacji części swoich studiów na uczelniach zagranicznych w ramach programów międzynarodowej wymiany studentów, znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania, marketingu, prowadzenia biznesu — to oczywiste walory rynkowe, które można uzyskać dzięki studiom na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, niezależnie od przedmiotów specjalistycznych.