PRZEWODY DOKTORSKIE

Politechnika Wrocławska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.

Kandydaci ubiegający się o stopień doktora proszeni są o przygotowanie wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów według instrukcji.

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem w Politechnice Wrocławskiej (zob. tryb czynności w przewodzie doktorskim na Politechnice Wrocławskiej).

Dokumenty należy składać zgodnie ze wzorami:
Wniosek do Przewodniczącego Komisji w sprawie wyznaczenia promotora/promotorów pracy doktorskiej
Załącznik 1. Karta informacyjna doktoranta
Załącznik 2. Autoreferat zawierający tezy doktoratu, informację o dotychczasowym przebiegu studiów doktoranckich oraz aktualny wykaz dorobku naukowego
Załącznik 3. Oświadczenie promotora [lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego] o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji
Załącznik 3A. Dla doktorantów Szkoły Doktorskiej oświadczenie promotora [lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego] wg instrukcji na stronie Szkoły Doktorskiej
Załącznik 4. Odpis dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra [ew. magistra inżyniera]
Załącznik 5. [opcjonalnie] Certyfikat/dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej (co najmniej B2).

Przewody doktorskie w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna/inżynieria biomedyczna: